Dobroměřice se v písemných pramenech poprvé uvádějí v letech 1238 - 1241 v přídomku Diviše z „Dobromiřic“. V roce 1295 potvrdil král Václav II. obci města Louny darování popluží ve vsi Dobroměřicích na opravu lounského mostu přes řeku Ohři, jež učinila Mečka, vdova po lounském měšťanu Žákovi, a osvobodil toto popluží od všech dávek a berní.

Obec Dobroměřice

Současně nařizuje, aby s držením popluží byla spojena povinnost užít důchodů k opravě mostu. Most přes Ohři pod lounskými městskými hradbami byl součástí zemské cesty spojující Prahu s krušnohorskými hraničními přechody. S touto cestou jsou spojeny i osoby obce Dobroměřice. Místní gotický kostel sv. Matouše může dosvědčovat výběr cla - sv. Matouš je patronem celníků. V roce 1321 prodal král Jan Lucemburský lounské rychtářství spolu se cly do dědičného držení lounského měšťanu Fryckovi Berovi. Ten byl také patronem dobroměřického kostela a zasloužil se o jeho vnitřní výzdobu, jak dosud svědčí freska s jeho erbem, kterým je stříbrný štít s černým medvědem.

V době předhusitské se o majetek ve vsi Dobroměřice dělil konvent magdalenitek, lounští dominikáni v několik lounských měšťanů. Po husitských válkách byl církevní majetek sekularizován lounskou městskou obcí. Ta pak držela Dobroměřice až do roku 1547. Tehdy byl její majetek konfiskován za účast města v protihabsburském povstání. Později byly Dobroměřice a další vsi Lounům vráceny, ale znovu konfiskovány v roce 1621 po bitvě na Bílé Hoře. V roce 1623 byla Dobroměřice postoupeny Volfovi Ilburkovi z Vřesovic. V držení vsi se pak vystřídalo několik rodů - Lobkovicové, Pappenheimové a nakonec markrabata z Badenu. Od nich byly Dobroměřice, jako nadační statek městského špitálu v Lounech, vykoupeny v roce 1648 lounskou městskou obcí. Definitivní převedení majetku bylo završeno až v roce 1684. Od té doby až do konce patrimoniální správy bylo město Louny v Dobroměřicích vrchností.

S existencí Dobroměřic jsou nerozlučně spojeny mosty přes inundační území rozlivu řeky Ohře. V minulosti stála ves na břehu jednoho z říčních ramen. Předpokládá se, že močálovitý terén mezi vyvýšeninou s kostelem sv. Matouše a lounským mostem, byl v minulosti překonáván soustavou několika mostů. Vztah vsi Dobroměřice k nim je patrný od závěru 13. století, kdy k opravám a údržbě mostů sloužily výnosy z dobroměřického poplužního dvora. V letech 1814 - 1817 byl přes zátopové území postaven kamenný most. Svou současnou podobu získal v roce 1862. Délkou 210 m (s nájezdy 272 m), čtyřiceti políři s oblouky mezi nimi patří k nepřehlédnutelným krajinotvorným prvkům.

(Wikipedie)

 

www.dobromerice.cz - oficiální stránky obce

 

Po stopách cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří

po stopach cisterciaku brozura cisterciak letak touristische broschure projekt

Kontakt

INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Tel.: +420 416 596 169

Fax: +420 416 596 095

webové stránky: www.integro.cz

e-mail: integro@integro.cz