Svazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří byl založen dne 18. prosince 1998, ve smyslu ustanovení § 20f až 20j občanského zákoníku, zakladatelskou smlouvu o založení zájmového svazku právnických osob.

Účelem založení svazku bylo spojení sil a prostředků při uskutečňování sociálně ekonomického rozvoje oblasti s využitím a současnou ochranou životního prostředí a potenciálu kulturního dědictví a všestranné evropské spolupráce a evropských integračních snah. Zakladateli svazku byly město Třebenice, obce Třebívlice a Velemín. V průběhu dalšího období do svazku přistoupily další města a obce: Slatina, Libčeves, Vlastislav, Sulejovice, Děčany, Čížkovice, Chotiměř, Dlažkovice, Jenčice, Lkáň, Měrunice, Prackovice, Lukov, Siřejovice, města Lovosice a Libochovice, obce Černiv, Keblice, Křesín, Vchynice, Želkovice, Bořislav, Žim, Evaň, Lukavec, Klapý, Dobroměřice, Chraberce, Vrbičany, Sedlec. Svazek tak k dnešnímu dni sdružuje celkem 33 obcí s 27 464 obyvateli.

Předmětem činnosti svazku je v rámci a rozsahu zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a ostatních zákonů je předmětem činnosti svazku zajišťování spolupráce a koordinace mezi členskými obcemi a poskytování pomoci a podpory obcím i dalším subjektům v následujících oblastech:

  • Sociální péče o občany.
  • Ochrany životního prostředí a kulturního dědictví.
  • Regionální spolupráce a ostatních integračních snah.
  • Zaujímání stanovisek k záměrům jiných orgánů a organizací, které se dotýkají života obcí, zejména významných investičních akcí a územního plánování v místním a regionálním měřítku a uskutečňování vlastního postupu.
  • Zřizování a správy kulturních, zdravotnických, sportovních, školních a předškolních zařízení a škol, sloužících k uspokojování potřeb občanů.
  • Zakládání a zřizování organizací sloužících k uspokojování potřeb více obcí.
  • Samostatného podnikání a účasti na podnikání dalších osob.
  • Prohlubování spolupráce členů svazku v oblastech jejich působnosti vymezené zákonem.

Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku.

Management

Nejvyšším orgánem svazku je shromáždění starostů, které je tvořeno starosty všech měst a obcí svazku. Výkonným orgánem svazku je rada svazku, která je tvořena 5 starosty, jedním zástupcem neziskového sektoru a jedním zástupcem podnikatelského sektoru. Statutárním orgánem svazku je předseda svazku. Kontrolním orgánem svazku je dozorčí rada, která má nejméně 3 členy a volí ze svého středu předsedu. Volební období předsedy, místopředsedy a dozorčí rady je dvouleté, volební období rady svazku je tříleté.

Funkci tajemníka zajišťuje pro potřeby svazku jeho účelová organizace, tj. SERVISO, o. p. s. .

Západní část Českého středohoří je relativně rozsáhlým a uceleným územím s krajinou vysoké biologické estetické a kulturně historické hodnoty, s přívětivým klimatem, s málo narušenými ekologickými vazbami a parametry, obklopené průmyslovými a sídelními aglomeracemi podkrušnohorské pánve.Toto území je dopravně velice dobře přístupné ať již z aglomerace pražské, tak i z příhraničního Saska.

Na tomto území se nachází mnoho pamětihodností jako např. Státní zámek Libochovice, zámek Skalka, zříceniny hradů Košťálov, Oltářík, Hazmburk, meteorologická stanice Milešovka (nejvyšší a největrnější hora Českého středohoří), muzeum Českého granátu v Třebenicích, stálá expozice baronky Ulriky von Levetzow a J. W. Goetha v Třebívlicích.

Tyto skutečnosti vytvářejí předpoklady pro využívání území jako rekreačního, rekondičního a rehabilitačního zázemí obyvatel v přilehlých aglomeracích, zahraniční turisty nevyjímaje.

Vedle těchto skutečností se zde také nachází rozvinutý venkovský charakter krajiny, sídel a perspektivních odvětví zemědělství jako např. místní tradice drobných řemesel, vinohradnictví, ovocnářství, zelinářství, chmelařství a pastevectví ve spojení s oborově příbuznými aktivitami zpracovatelského průmyslu.

Propojení obou perspektivních trendů, tj. turistiky a zemědělství se uplatňují čím dál více v rozvoji eko a agroturistiky.

Po stopách cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří

po stopach cisterciaku brozura cisterciak letak touristische broschure projekt

Kontakt

INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Tel.: +420 416 596 169

Fax: +420 416 596 095

webové stránky: www.integro.cz

e-mail: integro@integro.cz