Svazek obcí INTEGRO
Svazek obcí

Příloha č. 3 - 13.5.2013 dodatek

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

1/5

se sídlem: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem

Sídlo:

Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem

tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610

www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353

e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

IČ: 75082136

DIČ:CZ75082136 (není plátcem DPH)

zastoupená: Ing. Petrem Navrátilem, předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

číslo účtu: 2420682/0800

(dále jen „poskytovatel dotace“)

a

Svazek obcí INTEGRO -Západ Českého středohoří –Poohří

se sídlem:Obecní úřad Třebívlice, Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice

IČ: 68982984

Zastoupený:Mgr. Josefem Seifertem –člen rady svazku

zapsanývRegistru ekonomických subjektů, dne 22.12.1998

bankovní spojení:Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

číslo účtu: 886671339/0800

bankovní spojení:Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

číslo  uvěrového účtu:0131336479/0800

(dále jen „příjemce dotace“)

Dodatek  č. 1Smlouvy č.CZ.1.09/2.1.00/30.00762 o poskytnutí

dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady

regionu soudržnosti Severozápad

(dále jen „Dodatek“)

A)

Na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 17/70/2013 ze dne 6.3.2013 se článek XXI. Smlouvyvypouští vcelémrozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

 

Původní znění čl. XXI.

XXI.

Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti

1. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článkuXIV. Smlouvy zjistí, že příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících ztéto Smlouvy

1, je poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti2 ve smyslu Nařízení Rady (ES) č.1083/2006 oobecných ustanoveních oEvropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č.1260/1999, popř. kporušení rozpočtové kázně podle

 

1 Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy. Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky vposkytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.

2 Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství vdůsledku jednání nebo opomenutí příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu.

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

2/5

zákona č.250/2000 Sb., orozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek.

2. Porušením rozpočtové kázně

3 se pro účely této Smlouvy rozumí každé jednání příjemce dotace, které má za následek neoprávněné použití4 nebo zadržení5 finančních prostředků poskytnutých zrozpočtu poskytovatele dotace, pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci projektu, zejména na jehozákladní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové určení dotace, harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované výstupy projektu, zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo představuje jiné porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou zjeho povinností stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu a jeho výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace,zadávání zakázek v souladu se Smlouvou apod.).

3. Vedle skutečností uvedených v odst.2 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je zásadního významu.

4. Pokud zjištěná skutečnost bude ze strany příjemce dotace představovat porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1.000 Kč, se neuloží.

5. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé. Okrácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které poskytovatele dotace ke krácení vedly.

6. Vpřípadě, že dojde kporušení povinností dletéto Smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy, sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.

7. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol:00762.

8. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.

3 Viz§22 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

4 Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem nebo Smlouvou,nebo porušeny podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.

5 Za zadržení peněžních prostředků je považováno porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků zpět do rozpočtu poskytovatele dotace ve stanoveném termínu.

Nové znění článku XXI.

XXI.

Porušení rozpočtové kázně, porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých zrozpočtu poskytovatele dotace,pokud toto jednání má přímý vliv na realizaci projektu, zejména na jeho základní kritéria stanovená ve Smlouvě (účel projektu, výše a účelové určení dotace, harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory apod.), má vliv na realizované výstupy projektu, zejména jejich udržitelnost, podle podmínek stanovených ve Smlouvě nebo představuje jiné porušení smluvních podmínek, kdy příjemce dotace vůbec neplní některou zjeho povinností stanovených ve Smlouvě, aniž by toto jednání muselo mít přímý vliv na realizaci projektu a jeho výstupy (povinnost vést účetnictví, povinnost archivace, zadávání zakázek v souladu se

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

3/5

Smlouvou apod.).

2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků podle odstavce 1 je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo Smlouvou. Za neoprávněné použití peněžních prostředků podle odstavce 1 se považuje také

a) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty,

b) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo Smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce dotace a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace se považuje za den porušení rozpočtové kázně; penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce dotace na základě platebního výměru odvod uhradit,

c) neprokáže-li příjemce dotace, jak byly finanční prostředky poskytnuté na základě této Smlouvy použity.

3. Zadržením peněžních prostředků podle odstavce 1 je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu.

4. Příjemce dotace, který poruší rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.

5. Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první nebo podle odstavce 2 písm. c) anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3 odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 písm. a) nebo b) odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže podle přílohy č. 3 Smlouvy se za porušení méně závažné konkrétní povinnosti uloží odvod nižší. Při stanovení výše odvodu poskytovatel dotace přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Při porušení více povinností se procentní částky sčítají; odvod za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel dotace pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výše předpokládaného odvodu.

6. Pokud příjemce dotace majetek pořízený z dotace po dobu realizace/udržitelnosti projektu pronajme či vypůjčí třetí osobě bez písemného souhlasu poskytovatele dotace, bude příjemci vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,a to dle příslušné sazby uvedené vpříloze č.3.Smlouvy.

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dnepřipsání peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.

8. Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole podle článkuXIV. Smlouvy zjistí, že příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících ztéto Smlouvy

6, je poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění,zda došlo k nesrovnalosti7 ve smyslu Nařízení Rady (ES) č.1083/2006 oobecných ustanoveních oEvropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č.1260/1999, popř. kporušení rozpočtové kázně podle zákona č.250/2000 Sb., orozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, či k jinému porušení smluvních podmínek.

9. Vedle skutečností uvedených v odst.1 může poskytovatel dotace v souladu se zákonem č.250/2000

6 Pokud lze podmínku splnit dodatečně, má příjemce dotace možnost požádat poskytovatele dotace o poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy. Poskytovatel dotace jeho žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí dodatečné lhůty nebo o zamítnutí žádosti. Případné dodatečné splnění podmínky vposkytnuté lhůtě nebude ze strany poskytovatele dotace považováno za porušení podmínek Smlouvy.

7 Nesrovnalostí se podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 rozumí porušení právních předpisů Společenství vdůsledku jednání nebo opomenutí příjemce dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu.

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

4/5

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rovněž posoudit i jiné jednání příjemce dotace jako porušení rozpočtové kázně, zejména pokud posoudí, že porušení povinností příjemcem je zásadního významu.

10. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, ještě před proplacením dotace, nebo její části, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční korekci dotčených výdajů. Ke korekci dojde v rámci nejbližší Žádosti o platbu, a to formou ponížení celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané Žádosti o platbu jako způsobilé. Okrácení způsobilých výdajů bude příjemce dotace písemně informován, včetně důvodů, které poskytovatele dotace ke krácení vedly.

11. Vpřípadě, že dojde kporušení povinností dletéto Smlouvya příjemce dotace prokáže, že porušení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy, sesuvy půdy, teroristický útok, stávka), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel dotace.

12. Při vrácení dotace je příjemce dotace povinen uvést následující variabilní symbol: 00762

8

13. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace.

8 Variabilní symbol se skládá z posledních 5 čísel Smlouvy.

9   Příloha č. 3 bude vždy platná v aktuálním znění uveřejněném na webových stránkách poskytovatele dotace, změny provedené v jejím znění po podpisu tohoto Dodatku  nesmí být nikdy k tíži příjemce dotace.

Původní znění článku XXIV.

XXIV.

Přílohy Smlouvy

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),

2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),

3. Změnový list.

Nové znění článku XXIV.

XXIV.

Přílohy Smlouvy

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

1. Žádost o poskytnutí dotace (bez příloh),

2. Seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit při čerpání dotace (včetně plného znění těchto dokumentů pro dané kolo výzvy na přiloženém médiu),

3. Instrukce k provádění snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně (Tabulka finančních oprav)

9,

4. Změnový list.

B)

Změny provedené tímto Dodatkem, které mají vliv na přílohy Smlouvy, automaticky mění nebo ruší znění těchto příloh. Změny příloh provedené nad rámec Dodatku se považují za neplatné.

C)

Všechna ostatní ustanovení smlouvy a jejich dodatků nedotčená tímto dodatkem zůstávají v

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

5/5

platnosti a účinnosti beze změn.

D)

Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.

E)

Tento Dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, znichž každé má platnost originálu. Příjemce dotace obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dotace tři vyhotovení

F)

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č.3 Instrukce kprovádění snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně.

G)

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

 

VÚstínadLabem  dne.....

V……………………..dne....

Zaposkytovateledotace

Zapříjemcedotace

….........................….................

….........................….................

Ing.Petr Navrátil

,předsedaRegionálnírady

regionusoudržnostiSeverozápad

Ing. Jiří Skalický,

místopředseda svazku

Svazek obcí INTEGRO -Západ Českého středohoří -Poohří

………………………………………..

Mgr. Josef Seifert,

člen rady svazku

Svazek  obcí INTEGRO -Západ Českého

středohoří -Poohří

Datum vložení: 21. 6. 2013 10:39
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2020 10:42
Autor:

O Integro

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

Počasí dnes:

11. 8. 2020

bourka

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 17 až 13°C.


Ilustrace