head01 head02 priprava_pro_zivot vize_prestane_byt_snem

Aktuálně

Pozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO

Pozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO, které se koná dne 26. 06. 2018 od 15.00 hod ve Velemíně.


Svazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří byl založen dne 18. prosince 1998, ve smyslu ustanovení § 20f až 20j občanského zákoníku, zakladatelskou smlouvu o založení zájmového svazku právnických osob.

Účelem založení svazku bylo spojení sil a prostředků při uskutečňování sociálně ekonomického rozvoje oblasti s využitím a současnou ochranou životního prostředí a potenciálu kulturního dědictví a všestranné evropské spolupráce a evropských integračních snah. Zakladateli svazku byly město Třebenice, obce Třebívlice a Velemín. V průběhu dalšího období do svazku přistoupily další města a obce: Slatina, Libčeves, Vlastislav, Sulejovice, Děčany, Čížkovice, Chotiměř, Dlažkovice, Jenčice, Lkáň, Měrunice, Prackovice, Lukov, Siřejovice, města Lovosice a Libochovice, obce Černiv, Keblice, Křesín, Vchynice, Želkovice, Bořislav, Žim, Evaň, Lukavec, Klapý, Dobroměřice, Chraberce, Vrbičany, Sedlec. Svazek tak k dnešnímu dni sdružuje celkem 33 obcí s 27 464 obyvateli.

Předmětem činnosti svazku je v rámci a rozsahu zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a ostatních zákonů je předmětem činnosti svazku zajišťování spolupráce a koordinace mezi členskými obcemi a poskytování pomoci a podpory obcím i dalším subjektům v následujících oblastech:

  • Sociální péče o občany.
  • Ochrany životního prostředí a kulturního dědictví.
  • Regionální spolupráce a ostatních integračních snah.
  • Zaujímání stanovisek k záměrům jiných orgánů a organizací, které se dotýkají života obcí, zejména významných investičních akcí a územního plánování v místním a regionálním měřítku a uskutečňování vlastního postupu.
  • Zřizování a správy kulturních, zdravotnických, sportovních, školních a předškolních zařízení a škol, sloužících k uspokojování potřeb občanů.
  • Zakládání a zřizování organizací sloužících k uspokojování potřeb více obcí.
  • Samostatného podnikání a účasti na podnikání dalších osob.
  • Prohlubování spolupráce členů svazku v oblastech jejich působnosti vymezené zákonem.

Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku.

Management

Nejvyšším orgánem svazku je shromáždění starostů, které je tvořeno starosty všech měst a obcí svazku. Výkonným orgánem svazku je rada svazku, která je tvořena 5 starosty, jedním zástupcem neziskového sektoru a jedním zástupcem podnikatelského sektoru. Statutárním orgánem svazku je předseda svazku. Kontrolním orgánem svazku je dozorčí rada, která má nejméně 3 členy a volí ze svého středu předsedu. Volební období předsedy, místopředsedy a dozorčí rady je dvouleté, volební období rady svazku je tříleté.

Funkci tajemníka zajišťuje pro potřeby svazku jeho účelová organizace, tj. SERVISO, o. p. s. .

Západní část Českého středohoří je relativně rozsáhlým a uceleným územím s krajinou vysoké biologické estetické a kulturně historické hodnoty, s přívětivým klimatem, s málo narušenými ekologickými vazbami a parametry, obklopené průmyslovými a sídelními aglomeracemi podkrušnohorské pánve.Toto území je dopravně velice dobře přístupné ať již z aglomerace pražské, tak i z příhraničního Saska.

Na tomto území se nachází mnoho pamětihodností jako např. Státní zámek Libochovice, zámek Skalka, zříceniny hradů Košťálov, Oltářík, Hazmburk, meteorologická stanice Milešovka (nejvyšší a největrnější hora Českého středohoří), muzeum Českého granátu v Třebenicích, stálá expozice baronky Ulriky von Levetzow a J. W. Goetha v Třebívlicích.

Tyto skutečnosti vytvářejí předpoklady pro využívání území jako rekreačního, rekondičního a rehabilitačního zázemí obyvatel v přilehlých aglomeracích, zahraniční turisty nevyjímaje.

Vedle těchto skutečností se zde také nachází rozvinutý venkovský charakter krajiny, sídel a perspektivních odvětví zemědělství jako např. místní tradice drobných řemesel, vinohradnictví, ovocnářství, zelinářství, chmelařství a pastevectví ve spojení s oborově příbuznými aktivitami zpracovatelského průmyslu.

Propojení obou perspektivních trendů, tj. turistiky a zemědělství se uplatňují čím dál více v rozvoji eko a agroturistiky.

Po stopách cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří

po stopach cisterciaku brozura cisterciak letak touristische broschure projekt

Kontakt

INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Tel.: +420 416 596 169

Fax: +420 416 596 095

webové stránky: www.integro.cz

e-mail: integro@integro.cz